"La Maison du Quai"

Gîte-Golf-Geniet

 


Huurvoorwaarden

1 Betrekken van de woning:
De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs.
 
2 Aanbetaling:
Na de bevestiging van uw reserveringsaanvraag dient 40% van de huursom binnen 2 weken ontvangen te zijn door de verhuurder. Het betalen van de aanbetaling houdt in dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden. Tevens houdt het betalen van de aanbetaling in dat de reservering definitief is.

3 Betaling restant huurprijs:
Het restant van de huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor de aankomstdatum door de verhuurder te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 1 week te betalen. Gebeurt dit niet dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder.
Indien de reservering minder dan 8 weken voor de aankomstdatum plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per omgaande plaats te vinden.

4 Voucher:
Na ontvangst van het restant van de huurprijs worden de reisbescheiden aan de huurder toegestuurd. In deze voucher vindt u alle benodigde informatie. Deze dient u ter plaatse aan de huisbeheerder te overhandigen.

5 Energie, schoonmaakkosten en toeristenbelasting:
Energie en toeristenbelasting zijn inbegrepen in de huurprijs. De schoonmaakkosten worden voor vertrek ter plaatse contant afgerekend met de huisbeheerder.

6 De waarborg:
De waarborg bedraagt €200,00 en dient cash aan de huisbeheerder betaald te worden. Deze wordt voor vertrek terug gegeven mits er geen schade of verborgen schade of andere ongemakken zijn vastgesteld door de huisbeheerder.

7 Annuleringskosten:
De annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder te worden gemeld.
Aan annuleren zijn de volgende kosten verbonden:
annulering meer dan 8 weken voor aankomstdatum: €25,00
annulering tussen 6 en 8 weken: 40% van de totale huur
annulering tussen 2 en 6 weken: 75% van de totale huur
annulering minder dan 2 weken: 100% van de totale huur
Er is volledige restitutie van de greenfees tot 1 week voor de aankomstdatum.
Indien zich een nieuwe huurder voor de betreffende periode heeft aangemeld volgt 90% restitutie.

8 Annulering door de verhuurder:
Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zal het gestorte bedrag terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen worden ingediend.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak

9 Aankomst:
De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf de tijd aangegeven in de reisbescheiden, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de huisbeheerder en of huiseigenaar is overeengekomen. U wordt verzocht de huisbeheerder een half uur voor de verwachte aankomsttijd te bellen zodat hij tijdig bij de woning aanwezig kan zijn. Indien u door onvoorziene omstandigheden later dreigt te arriveren verzoek ik u om de huisbeheerder zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Indien deze procedure niet wordt gevolgd kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment dat de huurder ter plekke arriveert.  Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om welke verdere reden dan ook, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

10 Vertrek:
Bij vertrek dient de woning veegschoon en opgeruimd achter gelaten te worden. Alles dient, zoals aangetroffen bij aanvang van de huurperiode, op zijn oude plaats terug gezet te worden.

11 De maximale capaciteit:
De maximale capaciteit van de woning (vier personen) mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de huisbeheerder, toch extra personen in de woning logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de woning per extra persoon, die zal worden ingehouden van de waarborg

12 Verantwoordelijkheid verhuurder:
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

13 Verantwoordelijkheid huurder:
De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de gehuurde woning en het bijbehorende grondgebied en verplicht zich aan huisbeheerder ter plaatse alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.

14 Huisregels:
De huurder verbindt zich ertoe alle aanwijzingen, door de huisbeheerder ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft deze ook door aan de medehuurders. Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst en de huisregels, dan is de huisbeheerder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de huisbeheerder de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag.

15 Overlast:
De huurder en de medehuurders van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de huisbeheerder zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

16 Verlenging
Indien de woning na de huurperiode niet verhuurd is kan de huurder ter plaatse, in overleg met de huisbeheerder, beslissen om zijn vakantie eventueel te verlengen.

17 Huisdieren:
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.

18 Afval:
Het sorteren van afval is verplicht, instructies hiervoor zijn ter plaatse.

19 Aansprakelijkheid voor schade:
De verhuurder en de huisbeheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woning.
Ook kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

20 Klachten:
De woning dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit binnen 24 uur na aankomst aan de huisbeheerder ter plaatse gemeld te worden. Alhoewel alle informatie op de internet site betreffende de woning en de inrichting te goeder trouw is verstrekt kunnen hier in toch veranderingen zijn opgetreden. Ook dit dient binnen 24 uur aan de huisbeheerder vermeld te worden. Wij gaan met de grootst mogelijke zorg te werk en gelukkig ontvangen wij dan ook weinig klachten. Mocht u  dus toch een klacht hebben, van welke aard dan ook, meldt u dit dan onmiddellijk. Wij kunnen dan nog tijdens uw verblijf passende maatregelen nemen. Ook iendien er tijdens de vakantie zich mankementen voordoen of er gebeurt iets ernstigs. Klachten die niet tijdens de vakantie zijn gemeld en waarbij u ons dus niet in staat heeft gesteld om nog tijdens uw verblijf een passende oplossing te vinden, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.